Afslutningskonference – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Arrangementer > Afslutningskonference

Afslutningskonference

- udfordringer, erfaringer og løsninger.

Afholdt: 16. november 2017, Frederiksberg


Der var ialt 90 deltagere, da forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber holdt afslutningskonferencen efter 4 spændende og lærerige år, hvor praksis og forskning har arbejdet tæt sammen. Konferencen gav indblik i og gav mulighed for at diskutere, hvordan fremtidens landskaber skal se ud – og hvordan vi kommer derhen. 

Program for Afslutningskonferencen 16. november 2017 

Download præsentationer fra afslutningskonferencen

Collaboration for co-production of future landscapes - Emerging ideas, methods and policy development in UK

I England har man lang tradition for at diskutere indretningen af fremtidens landskaber. En ledende planforsker fortæller om nyere debatter og initiativer.

Maggie Roe, School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University

Indretningen af fremtidens landskaber - hvad er behovene, hvor findes løsningerne og hvilke fagligheder er i spil?

Erfaringer fra fire år med forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber sammenfattes og perspektiveres.

Lone S. Kristensen og Jørgen Primdahl, Københavns Universitet

Fremtidens landskaber i det intensivt udnyttede landskab: Udviklingsperspektiver set fra kommune og lokalsamfundet

Få inspiration til, hvordan der kan udvikles nye planløsninger for det intensivt udnyttede landskab.

Guldborgsund Kommune sætter fokus på vindenergi i det nye herregårdslandskab

Søren Præstholm, Københavns Universitet

På Lolland arbejdes der med fremtidens landskab omkring Femern Bælt forbindelsen

Lise Herslund, Københavns Universitet

I Skive Kommune er blikket rettet mod Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends

Line Byskov, Skive Kommune

Olav Nørgaard, Borgerforeningen Hald, Skive

Muligheder og udfordringer i det bo- og fritidsdrevne landskab

Inspiration og erfaringer fra Naturpleje i fællesskab (Odsherred), Bosætning- og friluftsliv i Hornsherred (Frederikksund) og Elmelund Skov (Odense). Hvordan skaber vi samarbejde og gode rammer for udfoldelse af friluftsinteresser på private og offentlige arealer? Hvordan inddrages lodsejere og brugere i plejen af naturarealer?

Dorthe Hedensted Lund og Lone S. Kristensen, Københavns

Universitet

Hvordan kommer det prioriterede naturlandskab på den lokalpolitiske dagsorden og hvordan skabes balance mellem benyttelse og beskyttelse?

En beretning om tilblivelse af en helhedsplan for fremtidens forvaltning af Gyrstinge Sø og Harald sted Sø (Ringsted) og hvordan det er lykkedes at skabe stor opbakning fra både politikere og lokalbefolkning. 

Eilif Byrnak, Ringsted Kommune og med kort replik fra Anna Dorte Nørgaard, Viborg Kommune.

Nye perspektiver på planlægning

Adaptiv forvaltning er et nyt koncept i naturplanlægningen
Hvad handler det om? Og hvad kan vi lære af erfaringerne fra markvildtlaugene?

Jens Friis Lund, Københavns Universitet

Jammerbugt Kommune har i en årrække arbejdet med at forny deres kommuneplan med udgangspunkt i en landskabskarakterkortlægning og –vurdering.

Hvor langt er de kommet med arbejdet og hvilke udfordringer er de stødt på? Hvordan er den nye planlægning blevet modtaget af politikerne og interessegrupper?

Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune

Praktisk
Tid: Torsdag 16. november 2017
Sted: Københavns Universitet, Auditorium A2-84.01, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg